Комментарии членов сайта:

 =  Ìóæñêîé è ñèëüíûé òåêñò
Igor Ursenco
[22.Feb.12 20:33]
Äîáðîòíûé òåêñò,
êîòîðûé îñîáåííî ÷èòàåòñÿ, èìåÿ ðÿäîì íà ñòîëå áèáëåéñêèé òîìèê.

 =  óäà÷è â òâîð÷åñòâå
Valerian Ciobanu
[24.May.12 15:41]
Êîãäà åñòü ÷åì ïîõâàñòàòüñÿ, ýòî õîðîøî :-))) óäà÷è â òâîð÷åñòâå.
Не допускаются анонимные комментарии!
Для впечатывания комментариев
следует зарегистрироваться и дать себя распознать!


Назад !