agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

История : из уст мальчика из села Кобыля
Multimedia 2016-10-14 (1477 Показы)

Поэзия о науке и ученном с мировым именем : поэзия о человеке, выдающейся личности румынской и мировой науки!
Статья 2016-09-03 (1547 Показы)

Род Катаржи : Большой он был и знаменитый также
Статья 2016-08-26 (1552 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (880 Показы)

Ах, уж эти встречи! : На румынской стороне
Персональные 2016-08-09 (1262 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1113 Показы)

В жизни бывают мгновения : которых нельзя пропускать
Эссе 2016-03-06 (1635 Показы)

В городе Ромео и Джульетты :
Эссе 2015-10-16 (1586 Показы)

Вдоль Днестра весной и летом : дома у Матковского
Эссе 2015-04-06 (1525 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1476 Показы)

Дубу 800 лет : а мне 58
Статья 2014-09-15 (1539 Показы)

Еще один Чобану : Известный лингвист, Анатол Чобану -
Персональные 2014-07-17 (1832 Показы)

О давно минувших событий вспоминают : В Молдове, в селе Кобыля
Персональные 2014-07-17 (1840 Показы)

Мой адрес : И адрес Каролины Дашкевич
Эссе 2014-01-12 (1807 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1293 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1438 Показы)

Будни читателя :
Эссе 2012-12-02 (1994 Показы)

Удивительный перевод не менее удивительной книги : Книги : «Бриллиантовые сияния Израиля»
Эссе 2012-08-07 (2124 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (1926 Показы)

Привлекательно : Но опасно
Эссе 2012-04-08 (909 Показы)

Двери не как молдавские ковры : Вместо одного предисловия
Проза 2012-04-04 (1746 Показы)

Молдавские "ковры" : И трое "на коврах"
Статья 2012-03-20 (2309 Показы)

Ана Бландиана и День... : 27 марта 2012.
Статья 2012-03-20 (2249 Показы)

Кишиневцы не Дублинцы Рекомендуем : D. Crudu - Oameni din Chisinau
Статья 2011-09-24 (7753 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1572 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1516 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1779 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (1952 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (2057 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (2001 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (2028 Показы)

Очарования ещё мало известной... :
Статья 2010-09-29 (2162 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (1933 Показы)

Что было, только ветер знает Рекомендуем : Весенний ветер...
Статья 2010-05-13 (8472 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (1898 Показы)

Дни рождения совпадают. Рекомендуем : Но линия жизни нет
Статья 2010-01-28 (10435 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2530 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2223 Показы)

Известное о менее известном Рекомендуем : О Никите Стэнеску
Статья 2009-12-14 (5114 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2535 Показы)

Матковсого у нас чтут и восхваляют Рекомендуем : заметки о поэте и драматурге
Статья 2009-12-11 (5240 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2141 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (2907 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2105 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (3099 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2105 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2121 Показы)

Информация к размышлению : не моё, но и о моем присутствии
Персональные 2009-08-24 (2153 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (1972 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (8976 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!