Комментарии членов сайта:

 =  Ïðàâèëüíî ïèøåòñÿ "ðåçþìå". Êîììåíòàðèé ñîäåðæèò îòðåäàêòèðîâàííûé òåêñò ñòàòü
Adela Vasiloi
[26.Oct.09 21:20]
Domnule Herineanu, îmi cer scuze, că îmi încep activitatea pe acest sit cu critica articolului D-voastră... dar, fiindcă am pierdut deja o dată textul comentariului, dublez textul D-voastră cu corectările făcute de mine, dar fără explicaţii..


Ïî÷åìó Àãîíèÿ ?

À ïî÷åìó áû è íåò ? Àãîíèÿ îçíà÷àåò èìåííî òî, ÷òî äîëæíà îçíà÷àòü!
Òû ðåøèë, ÷òî Àãîíèÿ îçíà÷àåò äåêàäàíñ. Íåò.
Àãîíèÿ - ëàòèíñêîå ñëîâî, êîòîðîå ïîäðàçóìåâàåò áîðüáó, ïîãëîùåííîñòü, îçàáî÷åííîñòü.
À ÷òî Àãîíèÿ îçíà÷àåò â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî ?
Òî æå ñàìîå: «àgÎn» - ñîðåâíîâàíèå, êîíêóðñ, áîðüáà, ñðàæåíèå!
«Áîðüáà çà ÷òî ?» ñïðîñèøü òû. Áîðüáà çà òî, ÷òîáû áûòü ëó÷øèì. Áîðüáà çà ïîáåäó. Áîðüáà çà òî, ÷òîáû äîñòèãíóòü ÷åãî-òî.
«Íî êàê ýòî ñäåëàòü ?» ñíîâà ñïðîñèøü òû. Âìåñòå ñ íàìè. Òû ïèøåøü è ñî÷èíÿåøü, à ìû áóäåì êîììåíòèðîâàòü, èëè æå ìû ïèøåì, à òû êîììåíòèðóåøü.
Ìîæåøü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçíûõ èãðàõ óìà, êîòîðûå ïðèâåäóò òåáÿ ê ñîáñòâåííîé è ê íàøåé îáùåé ïîáåäå. È òàêèì îáðàçîì òû ñòàíåøü ÷àñòüþ ýòîãî ñîîáùåñòâà.
Ïðèãîòîâüñÿ ê êðèòèêå, ê ïîëåìèêå, ê àòàêå ÷åðåç ïîñðåäñòâî êîììåíòàðèåâ è ñëîâ, ïðèãîòîâüñÿ ê Àãîíèè. Íî òâîÿ Àãîíèÿ ðàçëè÷àåòñÿ îò òîãî, êàê òû ïîíèìàë å¸ ðàíüøå. È òû óæå çíàåøü îá ýòîì.
Ýòà «Àãîíèÿ» íå÷òî äðóãîå. Ýòî ñðàæåíèå.
Ñäåëàé òàê, ÷òîáû ïîáåäèë òîò, êòî ëó÷øå âñåõ, ïîòîìó ÷òî ýòà íàøà îáùàÿ ïîáåäà!

×òî òàêîå Agonia.Net ?

• www.agonia.net ýòî èíòåðàêòèâíûé, èíòåðíàöèîíàëüíûé ïîðòàë ñ ëèòåðàòóðíûì ïðîôèëåì, êîòîðûé ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ñîîáùåñòâ è òî, ÷òî ìû ïðåäëàãàåì, ýòî ñîçäàíèå è óêðåïëåíèå ðàçíûõ ïóòåé îáùåíèÿ ìåæäó ñîîáùåñòâàìè ÷åðåç ïîñðåäñòâî ëèòåðàòóðíûõ è äàæå ñîöèàëüíûõ òåì. Ñàìàÿ ãëàâíàÿ ñòîðîíà ýòîãî ñàéòà ýòî îòíîøåíèÿ ìåæäó ðàçíûìè ëèíãâèñòè÷åñêèìè ñîîáùåñòâàìè (àíãëèéñêèì, ðóìûíñêèì, ôðàíöóçñêèì, èñïàíñêèì, èòàëüÿíñêèì, ðóññêèì) îòêóäà ñëåäóåò âîçìîæíîñòü ïåðåâîäà «on-line» ëþáîãî òåêñòà (ñîáñòâåííîãî èëè äðóãîãî àâòîðà).
• Êðîìå ñóùåñòâóþùèõ íà ñàéòå òåêñòîâ, êîòîðûå âêëþ÷åíû â ãëàâíóþ êàòåãîðèþ «ñòèõè», åñòü åùå ïðîçà, ëèòåðàòóðíûå ñòàòüè, î÷åðêè, ðåöåíçèè íà îáùèå òåìû (êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíûå). Ñóùåñòâóåò ìíîãî ïîëåìèê è êîììåíòàðèåâ íà ýòè òåìû è ïî ýòèì òåêñòàì. Ñàéò òàêæå ñîäåðæèò âèðòóàëüíóþ áèáëèîòåêó ñ ìíîãî÷èñëåííûìè òåêñòàìè ïðèçíàííûõ àâòîðîâ.
• Íåçàðåãèñòðèðîâàííûå ïîñåòèòåëè èìåþò äîñòóï êî âñåì ñóùåñòâóþùèì òåêñòàì íà ñàéòå, íî íå ñìîãóò ââîäèòü òåêñòû è êîììåíòàðèè.
• Êàæäûé ïîñåòèòåëü ìîæåò ñòàòü ïîëüçîâàòåëåì ñàéòà, åñëè îí æåëàåò íàïèñàòü ñâîè òåêñòû è (èëè) êîììåíòèðîâàòü òåêñòû äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé.
• Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íå ñëîæíî. Ýòà ïðîöåäóðà äëèòñÿ 5 ìèíóò. Äëÿ ýòîãî íàäî ââåñòè íåêîòîðóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå è ñâîé àäðåñ e-mail.
• ïîëüçîâàòåëè ñàéòà îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. Äàâíèå ïîëüçîâàòåëè ñ ïðîñòðàííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñàéòå, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ è ñîäåðæàíèþ ïîðòàëà, çàíèìàþò âûñîêèé óðîâåíü è èìåþò ìíîæåñòâî ïðåèìóùåñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè ïîëüçîâàòåëÿìè, êàê, íàïðèìåð: òåêñòû è êîììåíòàðèè âïèñàííûå èìè ïîÿâëÿþòñÿ íà ñàéòå ñðàçó, êàê íà ïåðñîíàëüíîé ñòðàíèöå, òàê è íà ãëàâíîé ñòðàíèöå òåêñòîâ. Îñòàëüíûå ïîëüçîâàòåëè ìîãóò ïîñûëàòü ñâîè òåêñòû è êîììåíòàðèè, íî îíè áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ íà ñàéòå â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì äîñòóïà êàæäîãî, èëè â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà èçäàòåëåé. Áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì èçäàòåëåé, ìîæåì óòâåðæäàòü, ÷òî òåêñòû è êîììåíòàðèè, êîòîðûå íå îäîáðåíû, àâòîìàòè÷åñêè ïåðåñìàòðèâàþòñÿ â òå÷åíèè íåñêîëüêèõ ÷àñîâ.
• Óðîâåíü ïîëüçîâàòåëÿ agonia.net ðàçëè÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ëèíãâèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Êàæäûé ïîëüçîâàòåëü èìååò ñâîþ ñòðàíèöó, êîòîðàÿ ñîäåðæèò åãî òåêñòû, íåçàâèñèìî îò ÿçûêà, íà êîòîðîì îíè íàïèñàíû.

Aş vrea să menţionez doar, că ruşii evită folosirea cuvîntului "÷ëåí" fără precizări, din cauza apariţiei unor asociaţii neplăcute. Cît despre expresia "÷ëåí ñàéòà" - cred că nu se utilizează (sau extrem de rar). Se obişnuieşte a spune "ïîëüçîâàòåëè ñàéòà", sau, dacă e vorba de un sit literar, "àâòîðû ñàéòà".

Cu respect, Adela Vasiloi

P.S. Cît despre poezia recomandată, din punct de vedere al unui vorbitor de limbă rusă este oribilă: o sumedenie de greşeli de toate felurile, începînd cu cele ortografice. Cum zice rusul: Óâû!

Nu vă supăraţi, ideea e minunată, dar dacă facem un lucru, trebuie să-l facem bine. Nu vreau doar să vă critic, vreau să vă ajut. Dacă vă intersează nivelul meu de competenţă, vă comunic, că sunt autoarea mai multor situri literare de limbă rusă, informaţii puteţi obţine aici:
http://www.stihi.ru/avtor/adavasiloi
http://proza.ru/avtor/adelavasiloi

 =  Aţtept un răspuns explicit
Adela Vasiloi
[26.Oct.09 21:20]
Multstimate Domnule Herinean!
Pe data de 12 octombrie anul curent am primit de la D-voastra următorul mesaj:

"acum puteti publica textele direct, pe limba rusa, fara restrictie
sau intarzieri.
Radu Herinean
[12.Oct.09 17:00]
acum puteti publica texte fara restrictie pe limba rusa.
bun venit."

Dar am avut imprudenta sa va fac unele observatii critice chiar sub acest text... şi din acel moment textele mele nu se mai publică chiar deloc - curs de 10 zile toate textele mele "atîrnă" între cer şi pământ cu stigmatul "íåïðîâåðåíî", fiind accesibile doar mie şi moderatorilor. Cred ca ar fi trebuit să anunţaţi de la bun început autirii sitului, că unele persoane sunt în afara criticii - în primul rând D-voastră şi Domnul Paşa, recomandat de D-voastră ca autor al celui mai bun text. Dacă D-voastră înţelegeţi astfel democraţia. Sau poate acesta este un sit privat? Iar D-voastră vă puteţi permite să spuneţi astăzi una, şi apoi să procedaţi exact pe dos?
Nu am intenţionat să fac acest conflict public, dar nu reuşesc să vă trimit un mesaj prin intermediul opţiunii "Êîíòàêò Email" - şi nu înţeleg din ce cauză. De aceea sunt nevoită să scriu aici - dar ştiu prea bine, că veţi şterge acest mesaj, după cum aţi şters şi observaţiile mele critice - şi cele destinate D-voastră, şi cele pentru Domnul Paşa. Am avut satisfacţia doar să constat, că aţi corectat unele greşeli (nu pe toate)- deşi nu mi s-a spus măcar un "mulţumesc", cu jumătate de gură.
Dacă am pierdut pe totdeauna "încrederea" D-voastră, aşi vrea să mi-o spuneţi pe şleau în faţă, procedând ca un bărbat. Metodele pe care le folosiţi îmi amintesc prea bine regimul totalitar, când "la vederea lumii" totul trebuia să fie "frumos": şi "internaţionalismul proletar", şi "prietenia între popoare", şi alte lucruri bune şi frumoase, inclusiv "principialitatea" şi "deschiderea pentru critică". Îmi pare rău să mă ciocnesc de aceste lucruri pe situl D-voastră.
Aşadar, aş vrea să ştiu, dacă pot conta pe cuvintele D-voastră din 10 octombrie a.c., sau nu. În că nu voi primi un răspuns clar, voi fi nevoită să mă adresez administraţiei sitului. Cred că mă voi descurca.
Am onoarea!
Adela Vasiloi

 =  Adela
Radu Herinean
[26.Oct.09 21:30]
Salut Adela,

imi pare rau pentru neintelegeri, totul se datoreaza lipsei de activitate pe limba rusa si faptului ca eu nu cunosc limba rusa.
Voi folosi materialul trimis mai sus pentru a corecta textul, el nu a fost oricum tradus de mine in varianta initiala.
In ce priveste nivelul, acolo este vina mea ca te-am notificat ca poti publica nestingherit dar am omis sa fac modificarea nivelului. Acum ar trebui sa fie totul ok si sa poti publica texte, comentarii, si chiar sa evidentiezi prin stelute textele pe care le consideri valoroase.
Textele si comentariile tale de pana acum nu au fost nici ele ascunse, pur si simplu nici un editor nu a apucat sa le vada si sa le aprobe, asa ca am facut-o eu acum, oarecum pe incredere, fiindca asa cum am mentionat, nu cunosc limba rusa.
Apreciez foarte mult activitatea ta pe site si te rog sa incerci din nou sa iei legatura cu mine la adresa de email [email protected] , mai ales daca esti dispusa sa ne ajuti si mai mult cu varianta in limba rusa.

 =  Numai prin înţelegere se va realiza ceva bun
George Paºa
[31.Oct.09 14:14]
Ce cred în mod sigur este faptul că autorul traducerii de faţă a făcut acest lucru din entuziasm şi bună-credinţă, în ciuda unor greşeli de exprimare, inerente pentru un vorbitor de limbă română.
Apreciez respectul pe care dna Vasiloi îl are faţă de limba maternă a dumneaei, dar trebuie să fie mai înţelegătoare cu aceia care au ca patrie limba română (vorba poetului). Nu există nimic ocult, pur şi simplu atât eu, cât şi dnul administrator am fost prea entuziaşti. Eu, spre exemplu, deşi mai citesc şi efectuez traduceri din limba rusă în limba română, nu am mai vorbit această limbă, într-un mediu academic, de aproape 20 de ani. Faptul că am predat vreo câţiva ani această limbă nu prea contează. În acest timp cred că este de înţeles că mi-am pierdut o parte dintre deprinderile de exprimare corectă. Sigur, ar fi trebuit să revăd cu mai multă responsabilitate textele respective. Dar nu ştiţi cât timp am pierdut pentru a le redacta în limba rusă, întrucât nu am tastatură cu litere chirilice, utilizând un tabel al corespondenţelor dintre litere. de aici unele greşeli de redactare. dacă nu aţi fi folosit acel ton de superioritate şi nu m-aţi fi umilit, aş fi efectuat corecturile de rigoare, mulţumindu-vă şi, eventual, adăugând numele dvoastră în calitate de coautor. Dar aşa, am preferat să retrag textele. Îi rog pe cititori să măscuze pentru ruseasca mea inexactă de pe site. Nu ştiu dacă voi mai publica aici, prefer să rămân poet român.

 =  De ce ar urma să ne debarasăm.
Valerian Ciobanu
[12.Dec.09 12:31]
Iată o atitudine demnă de tot respectul meu. "Nu ştiu dacă voi mai publica aici, prefer să rămân poet român."
Dacă doanma Adela a căutat să facă zizanie, ea a facut-o, descurajând o intenţie nobilă a unui poet român. Nu o acuz, dar nici nu-i dau dreptate.
Însă sper că totuşi în 2010 armonia va triumfa şi nu invidia ori cearta sau alte metehne, de care ar urma să ne debarasăm cu toţii.
Cu durere şi speranţă la mai bine în viitorul an!
Не допускаются анонимные комментарии!
Для впечатывания комментариев
следует зарегистрироваться и дать себя распознать!


Назад !