agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 1

Арбузная история : невинные строки
Стихотворения 2020-12-31 (285 Показы)

На море : и не только
Стихотворения 2020-08-07 (565 Показы)

Читая Никиту Стэнеску :
Стихотворения 2018-08-20 (1099 Показы)

Сожаления : Что незаметный и невидимый
Стихотворения 2017-09-05 (1509 Показы)

Тебе уже больше чем сорок : 40 лет, а не 20 как раньше
Стихотворения 2017-06-18 (1836 Показы)

Вы были так желанны : Вы были так красивы
Стихотворения 2017-04-26 (1594 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (828 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1060 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1430 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1252 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1400 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (1866 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1530 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1475 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1741 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (1889 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (1992 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (1939 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (1969 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (1879 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (1831 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2467 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2162 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2441 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2072 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (2792 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2039 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (2982 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2041 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2051 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (1909 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (8776 Показы)


Страница: 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!