agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (69)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

История : из уст мальчика из села Кобыля
Multimedia 2016-10-14 (1356 Показы)

Поэзия о науке и ученном с мировым именем : поэзия о человеке, выдающейся личности румынской и мировой науки!
Статья 2016-09-03 (1398 Показы)

Род Катаржи : Большой он был и знаменитый также
Статья 2016-08-26 (1401 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (803 Показы)

Ах, уж эти встречи! : На румынской стороне
Персональные 2016-08-09 (1178 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1033 Показы)

В жизни бывают мгновения : которых нельзя пропускать
Эссе 2016-03-06 (1499 Показы)

В городе Ромео и Джульетты :
Эссе 2015-10-16 (1480 Показы)

Вдоль Днестра весной и летом : дома у Матковского
Эссе 2015-04-06 (1423 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1408 Показы)

Дубу 800 лет : а мне 58
Статья 2014-09-15 (1415 Показы)

Еще один Чобану : Известный лингвист, Анатол Чобану -
Персональные 2014-07-17 (1729 Показы)

О давно минувших событий вспоминают : В Молдове, в селе Кобыля
Персональные 2014-07-17 (1715 Показы)

Мой адрес : И адрес Каролины Дашкевич
Эссе 2014-01-12 (1703 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1234 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1388 Показы)

Будни читателя :
Эссе 2012-12-02 (1901 Показы)

Удивительный перевод не менее удивительной книги : Книги : «Бриллиантовые сияния Израиля»
Эссе 2012-08-07 (2015 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (1841 Показы)

Привлекательно : Но опасно
Эссе 2012-04-08 (843 Показы)

Двери не как молдавские ковры : Вместо одного предисловия
Проза 2012-04-04 (1653 Показы)

Молдавские "ковры" : И трое "на коврах"
Статья 2012-03-20 (2187 Показы)

Ана Бландиана и День... : 27 марта 2012.
Статья 2012-03-20 (2124 Показы)

Кишиневцы не Дублинцы Рекомендуем : D. Crudu - Oameni din Chisinau
Статья 2011-09-24 (7247 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1516 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1460 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1724 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (1863 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (1964 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (1912 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (1940 Показы)

Очарования ещё мало известной... :
Статья 2010-09-29 (2058 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (1854 Показы)

Что было, только ветер знает Рекомендуем : Весенний ветер...
Статья 2010-05-13 (8087 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (1807 Показы)

Дни рождения совпадают. Рекомендуем : Но линия жизни нет
Статья 2010-01-28 (9967 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2440 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2130 Показы)

Известное о менее известном Рекомендуем : О Никите Стэнеску
Статья 2009-12-14 (4985 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2402 Показы)

Матковсого у нас чтут и восхваляют Рекомендуем : заметки о поэте и драматурге
Статья 2009-12-11 (5130 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2047 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (2745 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2013 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (2933 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2014 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2013 Показы)

Информация к размышлению : не моё, но и о моем присутствии
Персональные 2009-08-24 (2058 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (1884 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (8675 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!