agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

История : из уст мальчика из села Кобыля
Multimedia 2016-10-14 (1924 Показы)

Поэзия о науке и ученном с мировым именем : поэзия о человеке, выдающейся личности румынской и мировой науки!
Статья 2016-09-03 (1904 Показы)

Род Катаржи : Большой он был и знаменитый также
Статья 2016-08-26 (2026 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (1165 Показы)

Ах, уж эти встречи! : На румынской стороне
Персональные 2016-08-09 (1573 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1397 Показы)

В жизни бывают мгновения : которых нельзя пропускать
Эссе 2016-03-06 (2058 Показы)

В городе Ромео и Джульетты :
Эссе 2015-10-16 (1907 Показы)

Вдоль Днестра весной и летом : дома у Матковского
Эссе 2015-04-06 (1860 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1713 Показы)

Дубу 800 лет : а мне 58
Статья 2014-09-15 (1847 Показы)

Еще один Чобану : Известный лингвист, Анатол Чобану -
Персональные 2014-07-17 (2162 Показы)

О давно минувших событий вспоминают : В Молдове, в селе Кобыля
Персональные 2014-07-17 (2256 Показы)

Мой адрес : И адрес Каролины Дашкевич
Эссе 2014-01-12 (2129 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1491 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1668 Показы)

Будни читателя :
Эссе 2012-12-02 (2305 Показы)

Удивительный перевод не менее удивительной книги : Книги : «Бриллиантовые сияния Израиля»
Эссе 2012-08-07 (2554 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (2244 Показы)

Привлекательно : Но опасно
Эссе 2012-04-08 (1145 Показы)

Двери не как молдавские ковры : Вместо одного предисловия
Проза 2012-04-04 (2016 Показы)

Молдавские "ковры" : И трое "на коврах"
Статья 2012-03-20 (2645 Показы)

Ана Бландиана и День... : 27 марта 2012.
Статья 2012-03-20 (2574 Показы)

Кишиневцы не Дублинцы Рекомендуем : D. Crudu - Oameni din Chisinau
Статья 2011-09-24 (8885 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1771 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1705 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1978 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (2262 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (2395 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (2351 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (2336 Показы)

Очарования ещё мало известной... :
Статья 2010-09-29 (2469 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (2227 Показы)

Что было, только ветер знает Рекомендуем : Весенний ветер...
Статья 2010-05-13 (9314 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (2206 Показы)

Дни рождения совпадают. Рекомендуем : Но линия жизни нет
Статья 2010-01-28 (11690 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2859 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2520 Показы)

Известное о менее известном Рекомендуем : О Никите Стэнеску
Статья 2009-12-14 (5512 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2985 Показы)

Матковсого у нас чтут и восхваляют Рекомендуем : заметки о поэте и драматурге
Статья 2009-12-11 (5617 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2466 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (3451 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2422 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (3648 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2441 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2475 Показы)

Информация к размышлению : не моё, но и о моем присутствии
Персональные 2009-08-24 (2481 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (2279 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (10138 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!