agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 1

Арбузная история : невинные строки
Стихотворения 2020-12-31 (326 Показы)

На море : и не только
Стихотворения 2020-08-07 (598 Показы)

Читая Никиту Стэнеску :
Стихотворения 2018-08-20 (1148 Показы)

Сожаления : Что незаметный и невидимый
Стихотворения 2017-09-05 (1561 Показы)

Тебе уже больше чем сорок : 40 лет, а не 20 как раньше
Стихотворения 2017-06-18 (1893 Показы)

Вы были так желанны : Вы были так красивы
Стихотворения 2017-04-26 (1644 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (858 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1087 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1452 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1267 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1418 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (1887 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1548 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1490 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1753 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (1912 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (2018 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (1962 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (1991 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (1901 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (1858 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2489 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2186 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2480 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2098 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (2838 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2064 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (3036 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2066 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2078 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (1934 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (8853 Показы)


Страница: 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!