agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 1

Арбузная история : невинные строки
Стихотворения 2020-12-31 (394 Показы)

На море : и не только
Стихотворения 2020-08-07 (664 Показы)

Читая Никиту Стэнеску :
Стихотворения 2018-08-20 (1249 Показы)

Сожаления : Что незаметный и невидимый
Стихотворения 2017-09-05 (1688 Показы)

Тебе уже больше чем сорок : 40 лет, а не 20 как раньше
Стихотворения 2017-06-18 (2025 Показы)

Вы были так желанны : Вы были так красивы
Стихотворения 2017-04-26 (1758 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (920 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1153 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1510 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1324 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1470 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (1964 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1600 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1545 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1813 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (1990 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (2095 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (2039 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (2069 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (1968 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (1934 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2571 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2265 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2585 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2180 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (2958 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2140 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (3164 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2140 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2157 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (2009 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (9082 Показы)


Страница: 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!