agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

История : из уст мальчика из села Кобыля
Multimedia 2016-10-14 (1394 Показы)

Поэзия о науке и ученном с мировым именем : поэзия о человеке, выдающейся личности румынской и мировой науки!
Статья 2016-09-03 (1454 Показы)

Род Катаржи : Большой он был и знаменитый также
Статья 2016-08-26 (1456 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (828 Показы)

Ах, уж эти встречи! : На румынской стороне
Персональные 2016-08-09 (1205 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1060 Показы)

В жизни бывают мгновения : которых нельзя пропускать
Эссе 2016-03-06 (1545 Показы)

В городе Ромео и Джульетты :
Эссе 2015-10-16 (1519 Показы)

Вдоль Днестра весной и летом : дома у Матковского
Эссе 2015-04-06 (1461 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1430 Показы)

Дубу 800 лет : а мне 58
Статья 2014-09-15 (1458 Показы)

Еще один Чобану : Известный лингвист, Анатол Чобану -
Персональные 2014-07-17 (1762 Показы)

О давно минувших событий вспоминают : В Молдове, в селе Кобыля
Персональные 2014-07-17 (1751 Показы)

Мой адрес : И адрес Каролины Дашкевич
Эссе 2014-01-12 (1738 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1252 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1400 Показы)

Будни читателя :
Эссе 2012-12-02 (1926 Показы)

Удивительный перевод не менее удивительной книги : Книги : «Бриллиантовые сияния Израиля»
Эссе 2012-08-07 (2053 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (1866 Показы)

Привлекательно : Но опасно
Эссе 2012-04-08 (862 Показы)

Двери не как молдавские ковры : Вместо одного предисловия
Проза 2012-04-04 (1680 Показы)

Молдавские "ковры" : И трое "на коврах"
Статья 2012-03-20 (2228 Показы)

Ана Бландиана и День... : 27 марта 2012.
Статья 2012-03-20 (2166 Показы)

Кишиневцы не Дублинцы Рекомендуем : D. Crudu - Oameni din Chisinau
Статья 2011-09-24 (7470 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1530 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1475 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1741 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (1890 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (1993 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (1939 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (1969 Показы)

Очарования ещё мало известной... :
Статья 2010-09-29 (2090 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (1879 Показы)

Что было, только ветер знает Рекомендуем : Весенний ветер...
Статья 2010-05-13 (8274 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (1832 Показы)

Дни рождения совпадают. Рекомендуем : Но линия жизни нет
Статья 2010-01-28 (10179 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2467 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2162 Показы)

Известное о менее известном Рекомендуем : О Никите Стэнеску
Статья 2009-12-14 (5026 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2441 Показы)

Матковсого у нас чтут и восхваляют Рекомендуем : заметки о поэте и драматурге
Статья 2009-12-11 (5170 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2073 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (2792 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2039 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (2982 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2042 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2051 Показы)

Информация к размышлению : не моё, но и о моем присутствии
Персональные 2009-08-24 (2089 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (1909 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (8776 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!