agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

История : из уст мальчика из села Кобыля
Multimedia 2016-10-14 (1890 Показы)

Поэзия о науке и ученном с мировым именем : поэзия о человеке, выдающейся личности румынской и мировой науки!
Статья 2016-09-03 (1880 Показы)

Род Катаржи : Большой он был и знаменитый также
Статья 2016-08-26 (1963 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (1136 Показы)

Ах, уж эти встречи! : На румынской стороне
Персональные 2016-08-09 (1547 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1374 Показы)

В жизни бывают мгновения : которых нельзя пропускать
Эссе 2016-03-06 (2028 Показы)

В городе Ромео и Джульетты :
Эссе 2015-10-16 (1878 Показы)

Вдоль Днестра весной и летом : дома у Матковского
Эссе 2015-04-06 (1831 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1692 Показы)

Дубу 800 лет : а мне 58
Статья 2014-09-15 (1824 Показы)

Еще один Чобану : Известный лингвист, Анатол Чобану -
Персональные 2014-07-17 (2137 Показы)

О давно минувших событий вспоминают : В Молдове, в селе Кобыля
Персональные 2014-07-17 (2225 Показы)

Мой адрес : И адрес Каролины Дашкевич
Эссе 2014-01-12 (2104 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1474 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1648 Показы)

Будни читателя :
Эссе 2012-12-02 (2280 Показы)

Удивительный перевод не менее удивительной книги : Книги : «Бриллиантовые сияния Израиля»
Эссе 2012-08-07 (2522 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (2218 Показы)

Привлекательно : Но опасно
Эссе 2012-04-08 (1124 Показы)

Двери не как молдавские ковры : Вместо одного предисловия
Проза 2012-04-04 (1995 Показы)

Молдавские "ковры" : И трое "на коврах"
Статья 2012-03-20 (2621 Показы)

Ана Бландиана и День... : 27 марта 2012.
Статья 2012-03-20 (2549 Показы)

Кишиневцы не Дублинцы Рекомендуем : D. Crudu - Oameni din Chisinau
Статья 2011-09-24 (8794 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1753 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1683 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1959 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (2236 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (2365 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (2324 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (2305 Показы)

Очарования ещё мало известной... :
Статья 2010-09-29 (2443 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (2200 Показы)

Что было, только ветер знает Рекомендуем : Весенний ветер...
Статья 2010-05-13 (9249 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (2179 Показы)

Дни рождения совпадают. Рекомендуем : Но линия жизни нет
Статья 2010-01-28 (11582 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2832 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2495 Показы)

Известное о менее известном Рекомендуем : О Никите Стэнеску
Статья 2009-12-14 (5487 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2952 Показы)

Матковсого у нас чтут и восхваляют Рекомендуем : заметки о поэте и драматурге
Статья 2009-12-11 (5584 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2439 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (3406 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2394 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (3606 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2414 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2436 Показы)

Информация к размышлению : не моё, но и о моем присутствии
Персональные 2009-08-24 (2455 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (2250 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (10057 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!