agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

На острове бывшей каторги : То есть, на Сахалине
Персональные 2022-07-29 (109 Показы)

Подробности после затопления : с затонувшего российского военного корабля «Москва»
Проза 2022-04-19 (161 Показы)

C девушкой с острова Сахалин :
Проза 2021-08-22 (278 Показы)

Польские воспоминания - через лет двадцать : Гданск, Варшава, Краков и Познань
Эссе 2021-05-14 (318 Показы)

Письма любви : Невероятно, но правда
Проза 2021-03-26 (387 Показы)

Трудно написать о хорошей книге : A иногда сложно написать про очень хорошую
Статья 2021-03-24 (357 Показы)

Трудно написать о хорошей книге : A иногда сложно написать про очень хорошую
Статья 2021-03-24 (343 Показы)

Арбузная история : невинные строки
Стихотворения 2020-12-31 (394 Показы)

Обложка одной старой книги : которая была
Эссе 2020-10-28 (408 Показы)

На море : и не только
Стихотворения 2020-08-07 (664 Показы)

Красивому и здоровому человеку :
Проза 2019-07-02 (951 Показы)

Kрасавица по имени Мария Пилкин :
Эссе 2019-03-18 (984 Показы)

А я моложе Иона Друцэ : но, тем не менее, далеко смотрю
Эссе 2018-12-26 (1023 Показы)

Арка связывающая Северный Океан с Дунаем : где-то между северным океаном и Дунаем
Статья 2018-10-14 (1456 Показы)

Читая Никиту Стэнеску :
Стихотворения 2018-08-20 (1249 Показы)

Поэту Василию Поенару : Bookfest - 2018
Multimedia 2018-06-19 (1254 Показы)

Сожаления : Что незаметный и невидимый
Стихотворения 2017-09-05 (1688 Показы)

Тебе уже больше чем сорок : 40 лет, а не 20 как раньше
Стихотворения 2017-06-18 (2025 Показы)

Вы были так желанны : Вы были так красивы
Стихотворения 2017-04-26 (1758 Показы)

В зале с белыми колоннами : В одной библиотеке страны
Multimedia 2016-11-05 (1962 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!