agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Rom�nesti - Romanian Poetry

poezii


 

Adela Vasiloi[adelavasiloi]

 
  adelavasiloi

Место проживания: Chishinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Adela Vasiloi

Personal Webpage Adela Vasiloi


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (92)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

Потомок палача :
Проза 2011-07-09 (1981 Показы)

Смерть коcули. Николае Лабиш : traducere în rusă
Стихотворения 2011-07-09 (1487 Показы)

Моё лучшее за 2010 год :
Стихотворения 2011-01-18 (1597 Показы)

Рабле : Alexander Anderson
Стихотворения 2010-12-17 (1381 Показы)

Нарциссы. Вильям Вордсворт :
Стихотворения 2010-12-16 (1483 Показы)

БОЖЬЯ МЕЛЬНИЦА-КУДЕСНИЦА :
Стихотворения 2010-12-10 (1453 Показы)

ЗИМНИЙ СОНЕТ :
Стихотворения 2010-12-08 (1533 Показы)

Прощальный туш :
Стихотворения 2010-12-07 (1461 Показы)

Свободен. Eugene O Neill :
Стихотворения 2010-12-04 (1411 Показы)

Когда ты смотрел на звёзды :
Стихотворения 2010-12-03 (1443 Показы)

Осеннее. Ernest Dowson : Перевод
Стихотворения 2010-12-02 (1385 Показы)

Каравеллы :
Стихотворения 2010-12-01 (1380 Показы)

Бедный графоман! :
Эссе 2010-11-29 (1852 Показы)

Мотылёк :
Стихотворения 2010-11-29 (1360 Показы)

Пасть порву условностям : дружеский шарф
Стихотворения 2010-11-29 (1283 Показы)

Средиземное море. Жан Екар : Перевод с французского
Стихотворения 2010-09-05 (1333 Показы)

Тебя забуду, дорогой. Эдна Сент-Винсент Миллей : перевод
Стихотворения 2010-06-21 (1366 Показы)

Шарманщик :
Стихотворения 2010-05-15 (1294 Показы)

Гордыня : Альбер Самен (1858 1900)
Стихотворения 2010-05-01 (1347 Показы)

Ворон. Эдгар Аллан По : перевод - Adela Vasiloi
Стихотворения 2010-04-16 (1257 Показы)

Зови Пегаса :
Стихотворения 2010-03-24 (1148 Показы)

Снегопадь :
Стихотворения 2010-03-21 (1208 Показы)

Озаризмы :
Стихотворения 2010-03-21 (1173 Показы)

Красота Рекомендуем :
Стихотворения 2010-02-15 (10027 Показы)

В вине - вина, а истина... :
Стихотворения 2010-02-12 (1044 Показы)

Фанданго Рекомендуем :
Стихотворения 2010-01-19 (9930 Показы)

Снега, снега... Рекомендуем :
Стихотворения 2009-12-31 (9783 Показы)

Истерика. Thomas Stearns Eliot : Перевод с английского
Стихотворения 2009-12-06 (1145 Показы)

Притча о слепом художнике :
Проза 2009-12-04 (2056 Показы)

Стихошахматные сонеты (первая часть) :
Стихотворения 2009-11-15 (1193 Показы)

Маньячка Осень : Пародия
Стихотворения 2009-11-13 (1166 Показы)

Похоронный блюз : Перевод с английского. У. Х. Оден
Стихотворения 2009-11-11 (1210 Показы)

Тщеславие :
Эссе 2009-11-09 (3190 Показы)

Интуиция. Продолжение. : полемика к эссе "Интунция".
Эссе 2009-11-04 (2111 Показы)

Врожденное высокомерие и чтение по звездам :
Эссе 2009-11-02 (1933 Показы)

Заря зарёванная : тавтограмма
Стихотворения 2009-11-02 (1124 Показы)

Интуиция :
Эссе 2009-11-01 (2187 Показы)

Летнее утро : Танка
Стихотворения 2009-10-30 (1174 Показы)

Ноябрь :
Стихотворения 2009-10-29 (1197 Показы)

Мне тысяча лет : перевод стихотворения Анны Житару
Стихотворения 2009-10-28 (3363 Показы)

Осенняя симфония :
Стихотворения 2009-10-28 (1114 Показы)

Белой магией стихов : Диалоги с классиками
Стихотворения 2009-10-22 (1205 Показы)

Меня не узнать : Верлибр
Стихотворения 2009-10-17 (1190 Показы)

Карточный домик : верлибр
Стихотворения 2009-10-15 (1150 Показы)

Лягушачий ква-квинтет : Детская песенка
Стихотворения 2009-10-15 (1190 Показы)

Жесть* про жмурика** Жана : ____________________ Михаилу Гофайзену, на стихотворение: http://rifma.ru/rifma.php?curr_node=10&post=416083
Стихотворения 2009-10-13 (1081 Показы)

Образомания : Полемическая статья
Эссе 2009-10-12 (1997 Показы)

Жажда жизни : венок сонетов
Стихотворения 2009-09-04 (2163 Показы)

В рог бараний :
Стихотворения 2009-08-30 (1080 Показы)

Иммортель : И когда, разлюбивши мечты, Я забудусь в могильной постели, Надо мной, в торжестве Красоты, Навсегда расцветут иммортели" ____________Константин Бальмонт
Стихотворения 2009-08-30 (1097 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

OffTOPIC prost de tot!

Õîðîøàÿ øóòêà, ÷¸ðíûé þìîð.

Î ãðàìîòíîñòè

Domnule Ciobanu, vă recomand să vă asumaţi o atitudine respo

Íåçíàíèå ýëåìåíòàðíûõ ãðàììàòè÷åñêèõ ïðàâèë.

Ðàäóåò, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ðóìûíñêàÿ ïîýçèÿ èìååò øàíñ íàéòè ñâîåãî ÷èòàòåëÿ. Áðàâ

Aţtept un răspuns explicit

Ñòèõîòâîðåíèå íàïèñàíî ãðàìîòíî, èäåÿ èíòåðåñíàÿ, òåìà ðàñêðûòà ïîëíîñòüþ.

Ñòèõîòâîðåíèå íàïèñàíî ãðàìîòíî, èäåÿ èíòåðåñíàÿ, òåìà ðàñêðûòà ïîëíîñòüþ.

Òåêñò ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî îøèáîê è îïå÷àòîê, à òàêæå íåïðàâèëüíûõ îáîðîò

O traducere-expromt

Î÷åíü ñëàáî.

Ïðàâèëüíî ïèøåòñÿ "ðåçþìå". Êîììåíòàðèé ñîäåðæèò îòðåäàêòèðîâàííûé òåêñò ñòàòü


Страница: 1Биография Adela Vasiloi

Nascuta la 13 noiembrie 1947 in comuna Climauti, judetul Soroca intr-o familie de invatatori. Am absolvit facultatea de matematica si cibernetica a Universitatii de Stat din Chisinau. Scriu versuri de la virsta de 9 ani. Laureat al saptaminalului "Literatura si arta" al anului 1999 pentru un ciclu de eseuri la rubrica "Cutia Pandorei". Limba mea materna este romana- Am 8 carti publicate, poezie si eseuri filozofice. Autoare a mai multor situri literare, printre care agonia.ro, stihi.ru, rifma.ru si altele.
http://www.stihi.ru/avtor/adavasiloi
http://www.proza.ru/avtor/adelavasiloi
http://www.obshelit.ru/users/adelavasiloi
http://www.litsovet.ru/index.php/author.page?author_id=5854
http://www.rifma.ru/
Una dintre pasiunile mele este grafica virtuala - creez fantezii mai mult sau mai putin abstracte in diverși redactori:
http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=12198&idg=0&user_serie=5819
Site-ul meu personal: http://adela.cobra.ru/


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!