agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Adela Vasiloi[adelavasiloi]

 
  adelavasiloi

Место проживания: Chishinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Adela Vasiloi

Personal Webpage Adela Vasiloi


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (92)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

Потомок палача :
Проза 2011-07-09 (1793 Показы)

Смерть коcули. Николае Лабиш : traducere în rusă
Стихотворения 2011-07-09 (1378 Показы)

Моё лучшее за 2010 год :
Стихотворения 2011-01-18 (1482 Показы)

Рабле : Alexander Anderson
Стихотворения 2010-12-17 (1264 Показы)

Нарциссы. Вильям Вордсворт :
Стихотворения 2010-12-16 (1368 Показы)

БОЖЬЯ МЕЛЬНИЦА-КУДЕСНИЦА :
Стихотворения 2010-12-10 (1338 Показы)

ЗИМНИЙ СОНЕТ :
Стихотворения 2010-12-08 (1420 Показы)

Прощальный туш :
Стихотворения 2010-12-07 (1350 Показы)

Свободен. Eugene O Neill :
Стихотворения 2010-12-04 (1294 Показы)

Когда ты смотрел на звёзды :
Стихотворения 2010-12-03 (1324 Показы)

Осеннее. Ernest Dowson : Перевод
Стихотворения 2010-12-02 (1269 Показы)

Каравеллы :
Стихотворения 2010-12-01 (1259 Показы)

Бедный графоман! :
Эссе 2010-11-29 (1675 Показы)

Мотылёк :
Стихотворения 2010-11-29 (1250 Показы)

Пасть порву условностям : дружеский шарф
Стихотворения 2010-11-29 (1169 Показы)

Средиземное море. Жан Екар : Перевод с французского
Стихотворения 2010-09-05 (1211 Показы)

Тебя забуду, дорогой. Эдна Сент-Винсент Миллей : перевод
Стихотворения 2010-06-21 (1254 Показы)

Шарманщик :
Стихотворения 2010-05-15 (1182 Показы)

Гордыня : Альбер Самен (1858 1900)
Стихотворения 2010-05-01 (1210 Показы)

Ворон. Эдгар Аллан По : перевод - Adela Vasiloi
Стихотворения 2010-04-16 (1144 Показы)

Зови Пегаса :
Стихотворения 2010-03-24 (1038 Показы)

Снегопадь :
Стихотворения 2010-03-21 (1102 Показы)

Озаризмы :
Стихотворения 2010-03-21 (1059 Показы)

Красота Рекомендуем :
Стихотворения 2010-02-15 (9174 Показы)

В вине - вина, а истина... :
Стихотворения 2010-02-12 (979 Показы)

Фанданго Рекомендуем :
Стихотворения 2010-01-19 (9097 Показы)

Снега, снега... Рекомендуем :
Стихотворения 2009-12-31 (8917 Показы)

Истерика. Thomas Stearns Eliot : Перевод с английского
Стихотворения 2009-12-06 (1058 Показы)

Притча о слепом художнике :
Проза 2009-12-04 (1884 Показы)

Стихошахматные сонеты (первая часть) :
Стихотворения 2009-11-15 (1077 Показы)

Маньячка Осень : Пародия
Стихотворения 2009-11-13 (1079 Показы)

Похоронный блюз : Перевод с английского. У. Х. Оден
Стихотворения 2009-11-11 (1126 Показы)

Тщеславие :
Эссе 2009-11-09 (2983 Показы)

Интуиция. Продолжение. : полемика к эссе "Интунция".
Эссе 2009-11-04 (1926 Показы)

Врожденное высокомерие и чтение по звездам :
Эссе 2009-11-02 (1745 Показы)

Заря зарёванная : тавтограмма
Стихотворения 2009-11-02 (1033 Показы)

Интуиция :
Эссе 2009-11-01 (1966 Показы)

Летнее утро : Танка
Стихотворения 2009-10-30 (1089 Показы)

Ноябрь :
Стихотворения 2009-10-29 (1108 Показы)

Мне тысяча лет : перевод стихотворения Анны Житару
Стихотворения 2009-10-28 (2969 Показы)

Осенняя симфония :
Стихотворения 2009-10-28 (1027 Показы)

Белой магией стихов : Диалоги с классиками
Стихотворения 2009-10-22 (1121 Показы)

Меня не узнать : Верлибр
Стихотворения 2009-10-17 (1104 Показы)

Карточный домик : верлибр
Стихотворения 2009-10-15 (1068 Показы)

Лягушачий ква-квинтет : Детская песенка
Стихотворения 2009-10-15 (1108 Показы)

Жесть* про жмурика** Жана : ____________________ Михаилу Гофайзену, на стихотворение: http://rifma.ru/rifma.php?curr_node=10&post=416083
Стихотворения 2009-10-13 (999 Показы)

Образомания : Полемическая статья
Эссе 2009-10-12 (1804 Показы)

Жажда жизни : венок сонетов
Стихотворения 2009-09-04 (2003 Показы)

В рог бараний :
Стихотворения 2009-08-30 (999 Показы)

Иммортель : И когда, разлюбивши мечты, Я забудусь в могильной постели, Надо мной, в торжестве Красоты, Навсегда расцветут иммортели" ____________Константин Бальмонт
Стихотворения 2009-08-30 (1011 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

OffTOPIC prost de tot!

Õîðîøàÿ øóòêà, ÷¸ðíûé þìîð.

Î ãðàìîòíîñòè

Domnule Ciobanu, vă recomand să vă asumaţi o atitudine respo

Íåçíàíèå ýëåìåíòàðíûõ ãðàììàòè÷åñêèõ ïðàâèë.

Ðàäóåò, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ðóìûíñêàÿ ïîýçèÿ èìååò øàíñ íàéòè ñâîåãî ÷èòàòåëÿ. Áðàâ

Aţtept un răspuns explicit

Ñòèõîòâîðåíèå íàïèñàíî ãðàìîòíî, èäåÿ èíòåðåñíàÿ, òåìà ðàñêðûòà ïîëíîñòüþ.

Ñòèõîòâîðåíèå íàïèñàíî ãðàìîòíî, èäåÿ èíòåðåñíàÿ, òåìà ðàñêðûòà ïîëíîñòüþ.

Òåêñò ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî îøèáîê è îïå÷àòîê, à òàêæå íåïðàâèëüíûõ îáîðîò

O traducere-expromt

Î÷åíü ñëàáî.

Ïðàâèëüíî ïèøåòñÿ "ðåçþìå". Êîììåíòàðèé ñîäåðæèò îòðåäàêòèðîâàííûé òåêñò ñòàòü


Страница: 1Биография Adela Vasiloi

Nascuta la 13 noiembrie 1947 in comuna Climauti, judetul Soroca intr-o familie de invatatori. Am absolvit facultatea de matematica si cibernetica a Universitatii de Stat din Chisinau. Scriu versuri de la virsta de 9 ani. Laureat al saptaminalului "Literatura si arta" al anului 1999 pentru un ciclu de eseuri la rubrica "Cutia Pandorei". Limba mea materna este romana- Am 8 carti publicate, poezie si eseuri filozofice. Autoare a mai multor situri literare, printre care agonia.ro, stihi.ru, rifma.ru si altele.
http://www.stihi.ru/avtor/adavasiloi
http://www.proza.ru/avtor/adelavasiloi
http://www.obshelit.ru/users/adelavasiloi
http://www.litsovet.ru/index.php/author.page?author_id=5854
http://www.rifma.ru/
Una dintre pasiunile mele este grafica virtuala - creez fantezii mai mult sau mai putin abstracte in diverși redactori:
http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=12198&idg=0&user_serie=5819
Site-ul meu personal: http://adela.cobra.ru/


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!