agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (70)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

История : из уст мальчика из села Кобыля
Multimedia 2016-10-14 (1437 Показы)

Поэзия о науке и ученном с мировым именем : поэзия о человеке, выдающейся личности румынской и мировой науки!
Статья 2016-09-03 (1501 Показы)

Род Катаржи : Большой он был и знаменитый также
Статья 2016-08-26 (1502 Показы)

Алхимия : где-то между севером и экватором
Стихотворения 2016-08-26 (858 Показы)

Ах, уж эти встречи! : На румынской стороне
Персональные 2016-08-09 (1229 Показы)

Хочу снова увидеть чудо : монастырь Воронец
Стихотворения 2016-08-07 (1087 Показы)

В жизни бывают мгновения : которых нельзя пропускать
Эссе 2016-03-06 (1585 Показы)

В городе Ромео и Джульетты :
Эссе 2015-10-16 (1549 Показы)

Вдоль Днестра весной и летом : дома у Матковского
Эссе 2015-04-06 (1492 Показы)

Уходит лев : Не Лев Толстой а Константин Тэнасе
Стихотворения 2014-10-31 (1452 Показы)

Дубу 800 лет : а мне 58
Статья 2014-09-15 (1497 Показы)

Еще один Чобану : Известный лингвист, Анатол Чобану -
Персональные 2014-07-17 (1798 Показы)

О давно минувших событий вспоминают : В Молдове, в селе Кобыля
Персональные 2014-07-17 (1792 Показы)

Мой адрес : И адрес Каролины Дашкевич
Эссе 2014-01-12 (1771 Показы)

Чирешни нет! : За то - имею честь
Стихотворения 2013-05-12 (1267 Показы)

Переводы : Эминеску в переводе
Стихотворения 2013-03-10 (1418 Показы)

Будни читателя :
Эссе 2012-12-02 (1960 Показы)

Удивительный перевод не менее удивительной книги : Книги : «Бриллиантовые сияния Израиля»
Эссе 2012-08-07 (2083 Показы)

Слово о Марии Биешу :
Стихотворения 2012-05-22 (1887 Показы)

Привлекательно : Но опасно
Эссе 2012-04-08 (880 Показы)

Двери не как молдавские ковры : Вместо одного предисловия
Проза 2012-04-04 (1711 Показы)

Молдавские "ковры" : И трое "на коврах"
Статья 2012-03-20 (2271 Показы)

Ана Бландиана и День... : 27 марта 2012.
Статья 2012-03-20 (2205 Показы)

Кишиневцы не Дублинцы Рекомендуем : D. Crudu - Oameni din Chisinau
Статья 2011-09-24 (7613 Показы)

Голая среди китов : Это, правда, так!
Стихотворения 2011-06-28 (1548 Показы)

Летняя черешня : Аленушки и другим сладким
Стихотворения 2011-05-25 (1490 Показы)

Как шоколад не сладкий : Мой город
Стихотворения 2011-05-17 (1753 Показы)

Восхищаясь нежностью молчания : Читая стихи Сперанцы Мирон
Стихотворения 2011-05-17 (1912 Показы)

Солнышко : Одному автору на сайте
Стихотворения 2011-01-29 (2018 Показы)

Последний поцелуй : и сокровенные слова
Стихотворения 2011-01-03 (1962 Показы)

Сокровенные : Слова для мамы, дочери, любимой
Стихотворения 2010-12-13 (1991 Показы)

Очарования ещё мало известной... :
Статья 2010-09-29 (2123 Показы)

Была мила, как пчела : poezie pentru mama
Стихотворения 2010-06-15 (1901 Показы)

Что было, только ветер знает Рекомендуем : Весенний ветер...
Статья 2010-05-13 (8382 Показы)

Хочу проснуться в лето :
Стихотворения 2010-04-02 (1858 Показы)

Дни рождения совпадают. Рекомендуем : Но линия жизни нет
Статья 2010-01-28 (10315 Показы)

Аделине - у подножия Карпат :
Стихотворения 2010-01-04 (2490 Показы)

зимою звёзды : перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-12-18 (2186 Показы)

Известное о менее известном Рекомендуем : О Никите Стэнеску
Статья 2009-12-14 (5069 Показы)

Смелая... : Ромашка-зеленоглазка
Стихотворения 2009-12-11 (2480 Показы)

Матковсого у нас чтут и восхваляют Рекомендуем : заметки о поэте и драматурге
Статья 2009-12-11 (5207 Показы)

Родина и девственница. : варианты
Стихотворения 2009-11-06 (2098 Показы)

Заповедник : Мой перевод из Ана Бландиана
Стихотворения 2009-09-22 (2838 Показы)

Берег счастья : пытаясь воображать
Стихотворения 2009-09-15 (2064 Показы)

Имела тысячу лет : Почти подстрочный перевод
Стихотворения 2009-09-14 (3036 Показы)

Сердце :
Стихотворения 2009-08-26 (2066 Показы)

Смелость цветка : посвящена Дойне и Иону Алдя-Теодорович
Стихотворения 2009-08-25 (2078 Показы)

Информация к размышлению : не моё, но и о моем присутствии
Персональные 2009-08-24 (2121 Показы)

Дверь :
Стихотворения 2009-08-24 (1934 Показы)

Unei Natalii Рекомендуем :
Стихотворения 2009-07-31 (8853 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Născut într-o localitate rurală din republica Moldova.
De mai bine de 40 de ani locuiește la Chișinău.
Dar, spiritual trăiește în România Mare, indiferent de anul și luna și ziua...


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!